Алматы қаласының психоневрологиялық ауытқулары бар мүгедек балаларға арналған күндіз болу орталығы

Алматы қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Алматы қаласының психоневрологиялық ауытқулары бар мүгедек балаларға арналған күндіз болу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемес

АлматықалалықЖұмыспенқамтужәнеәлеуметтікбағдарламаларбасқармасының «Алматықаласыныңпсихоневрологиялықауытқуларыбармүгедекбалаларғаарналғанкүндізболуорталығы» коммуналдықмемлекеттікмекемесі  (бұданәріОрталық) денсаулығыныңжайкүйінеқарайжартылайстационарлықжағдайдаарнайыәлеуметтікқызметкөрсетугемұқтажпсихоневрологиялықпатологиясыбар 1,5 жастан 18 жасқадейінгімүгедекбалалардың (бұданәрібалалар) күндізгітәулікте  ұзақнемесеуақытша  (6 айуақытқа) болуынаарналғанұйымдыққұқықтықмекеметүріндеқұрылған, заңдытұлғаныңмәртебесінеиекоммерциялықемесмедициналықәлеуметтікмекемеболыптабылады.

Директоры – Алимбекова Нурзия Агабековна

Телефон – 398-63-23

Мекен жайы – Ақбұлақ ы/а, Шарипов көшесі, 47

Орталыққа орналасу үшін тұрғылықты жер бойынша аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне келесі құжаттарды тапсыру қажет:

1)  қызмет алушының жазбаша өтініші, ал кәмелетке толмаған және әрекетке қабілетсіз адамдар үшін – заңды өкілінің (ата-анасының біреуінің, қамқоршының, қорғаншының) жазбаша өтініші немесе медициналық ұйымның өтініш хаты (бекітілген үлгіде);

2)  баланың туу туралы куәлігі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі бар (ЖСН) жеке куәлігі.

ЖСН болмаған жағдайда салық төлеушінің тіркеу нөмірі және әлеуметтік жеке кодты беру туралы куәліктері беріледі;

3)  мүгедектігі туралы анықтаманың көшірмесі;

4)  медициналық карта (бекітілген үлгіде);

5)  мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасынан үзінді көшірме;

Құжаттардың көшірмелері түпнұсқаларымен бірге ұсынылады, салыстырып тексерілгеннен кейін өтініш берушіге қайтарылады.